Ískort 2015 – Beytingar frá fyrri útgáfu.

 

Ný gögn og gagnagerð

Mikið af nýjum gögnum er notað við Ískort 2015 útgáfu. Þar má nefna helst nýtt gagnasafn frá Landmælingum Íslands – IS-50V, ásamt nýjum gögnum unnum af Ískort.is uppúr grunngögnum frá ýmsum aðilum. Þar má helst nefna Gróðurþekja unna upp úr Landsat 8 gervihnattamyndum frá NASA, en Landsat 8 myndirnar hafa mikla greiningarhæfni ásamt því að úr gögnum er hægt að vinna margar tegundir af gagnaþekjum. Útbúnir voru sjálfvirkir vinnuferlar og aðferðir við að ná nær skýjalausum myndum af öllu landinu.

 

Gögn unnin af Ískort.is

Mikið af nýjum gagnaskrám var unnið upp úr gögnum frá ýmsum aðilum, þó helst Veðurstofu Íslands, Raunvísindadeild Háskóla Íslands og svo frá Bandarísku geimferðastofnuninni (NASA)

 • Gróðurþekja
  Gróðurþekja var unnin úr Landsat 8 gervihnattamyndum frá Bandarísku geimferðastofnuninni (NASA) Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) var reiknað út úr yfir 250GB af gögnum frá árinu 2013 og 2014. Útkoman var um 5GB gagnasafn með nákvæmu líkani af gróðurþekju. Þekjan inniheldur ekki eingöngu hvar eru gróður, heldur hversu þykkur og lifandi gróðurinn er.
 • Hæðarlíkan af jöklum og nágrenni
  Hæðarlíkan unnið úr gögnum frá Veðurstofu Íslands og Raunvísindadeild Háskóla Íslands. Gögnin voru útbúin úr punktaskrám úr Lidar mælingum sem framkvæmdar hafa verið á undanförnum árum af nær öllum jöklum landsins. Mælingarnar eru gríðarlega nákvæmar og úr gögnunum var unnið nákvæmt líkan af yfirborði jöklana. Í líkaninu sjást sprungur vel og jafnvel bílför. Hæðarlíkan af nær öllum jöklum landsins eru í 2015 útgáfu Ískort.is. Einna helst vantar Langjökul.
 • Útlínur jökla
  Útlínur jökla voru endurteiknaðar upp eftir Lidar mælingum. Töluvert miklar breytingar hafa verið á jöklum á undanförnum árum og munar því miklu af hafa nýjar mælingar til að teikna upp nýtt útlínulag af jöklum. Mikið af nýjum jökulskerum og jökul ruðningum var teiknað upp. Gervihnattamyndir frá NASA (Landsat 8) voru einnig notaðar við yfirborðskoðun á jöklum.
 • Landgrunnur
  Nýtt hæðarlíkan af landgrunni unnið upp eftir gögnum frá bandarísku hafrannsóknarstofnuninni: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ásamt því að gögn frá Sjómælingum Íslands voru notuð nær strandlínunni
 • Holuhraun
  Útlínumynd af holuhrauni var teiknuð upp eftir Landsat 8 gervihnattamyndum. Útlínumynd var unnin upp eftir hitamyndum útbúnum úr Landsat 8 gagnasafninu frá því að eldgos byrjaði og var staðan á hrauninu þann 18.12.2014 teiknuð upp. Ath. vatnafar kringum hraunið er ekki uppfært þar sem gögn um sumarrennsli vantar eftir að hraunið kom upp.
 • Vatnafar
  Teiknaðar voru útlínur vatna og jökullóna í kringum jökla. Lidar gögn voru notuð við vinnsluna. Gervihnattamyndir frá NASA (Landsat 8) voru einnig notaðar til hliðsjónar
 • Hæðarlíkan af landi.
  Heildstætt hæðarlíkan var unnið upp úr gögnum Landmælinga Íslands, Landupplýsingakerfi Reykjavíkurborgar (LURC) og Lidar mælingum Veðurstofu Íslands og Raunvísindastofnun Háskóla Íslands. Gögnum frá aðilunum var steypt saman í eitt heildstætt hæðarlíkan
 • Hæðarlínur
  Nýtt hæðarlínulag var unnið upp úr hæðarlíkani af landi og jöklum, ásamt því að útbúið var bæði hæðarlínulag með 20 metra millibili og 10 metra millibili. Nýtt gagnasafn með útlínum jökla var notað til að aðgreina hæðarlínur á landi eða jöklum.

 

IS-50V gögn frá Landmælingum Íslands

 • Hæðargögn:
  Það voru settir inn 6 gps punktar í hæðarpunktalagið. Í hæðarlínulaginu voru Lidargögn á Mýrdalsjökli yfirfarin.
 • Strandlína:
  Í tengslum við uppfærslu á vatnafarinu urðu einhverjar tilfærslur á hjálparlínum í dálkinum‚ adstodarlina í línulaginu en lega strandlínunnar breyttist ekkert. Flákalagið er óbreytt.
 • Mannvirki:
  Fjarskiptalagið er núna hluti af punktalaginu í mannvirkjum, fær kóðann 6500 í flokkun mannvirkja. Ekki lengur er boðið upp á mannvirki línur og eru núna 2 fitjuklasar í mannvirkjalaginu í stað 4. Breytingar og leiðréttingar voru gerðar í mannvirkjapunktalaginu. Í flákalaginu var farið yfir útlínur þéttbýlisstaða. Einnig eru komnar nýjar íbúafjölda upplýsingar frá Hagstofunni.
 • Mörk:
  Breytingar er á póstnúmeralaginu, lagfæringar voru gerðar í samvinnu við Póstinn og Þjóðskrá Íslands. Breytingar er á laginu umdæmi sýslumanna, þeim fækkar úr 24 í 9 (gildistaka 1.1.2015). Sömu sögu er að segja um umdæmi lögreglu, þeim fækkar úr 15 í 9 (gildistaka 1.1.2015). Í sveitarfélagalaginu breyttust mörk í Þingeyjarsveit, Norðurþingi og Skútustaðarhreppi samkvæmt hæstaréttardómi nr. 547/2012. Í línulagi markanna er núna eingöngu sýndar útlínur sveitarfélaga og einnig breyttust mörk í Þingeyjarsveit, Norðurþingi og Skútustaðarhreppi samkvæmt hæstaréttadómi
 • Örnefni:
  Frá síðustu útgáfu örnefna hefur verið skráð töluvert af örnefnum en einnig hefur ónákvæmum línum við ströndina verið breytt í fláka en því verkefni lýkur í næstu útgáfu. Skráð voru örnefni í Borgarbyggð, Skorradalshreppi, Djúpavogshreppi, Þingeyjarsveit, Dalabyggð, Vesturbyggð, Eyjafjarðarsveit, Rangárþingi ytra og í Öræfasveit Örnefni í hafi eru ný í þessari útgáfu.
 • Vatnafar:
  Vatnafarið var uppfært á stórum hluta Austurlands og svo voru minni svæði hér og þar uppfærð, m.a. voru flákar uppfærðir á Suðurlandi, í Skagafirði og á Reykjanesinu. Punktalagið var uppfært með því að færa fossa og flúðir á rétta staði. Við uppfærsluna voru m.a. notuð gervitunglagögn frá GeoEye, SPOT-5, Orbview og CORE og loftmyndir frá Samsýn ehf.
 • Samgöngur:
  Engar breytingar voru gerðar á flákalaginu. Það hafa aftur á móti orðið breytingar á línulaginu. LMÍ mældu fáeina vegi í Húnaþingi vestra. Fáeinum nýjum vegum frá Vegagerðinni var bætt við og leiðréttingar voru gerðar. Einnig hefur vegayfirborðið verið endurskoðað og eigindataflan yfirfarin en það eru t.d. alltaf einhverjar breytingar á vegnúmerum. Þá hafa vegir í þéttbýli verið uppfærðir að mestu með gögnum frá Samsýn ehf.

 

Gögn frá Náttúrufræðistofnun Íslands.

Náttúrufræðistofnum Íslands gaf út á árinu nákvæmt gróðurkort af miðhálendi Íslands í skalanum 1:25.000. ásamt jarðfræðikorti sem sýnir meðal annars hraunþekjur. Gögnin voru notuð ásamt gögnum frá Landmælingum Íslands til að mynda gróðurþekjulag, sem er ráðandi í litalagi korta Ískort.is

 • Gróðurkort af miðhálendi Íslands spannar 42.700 km2 eða um 41% af landinu í mælikvarða 1:25.000. Gróður er flokkaður eftir ríkjandi og einkennandi tegundum plantna í um 100 gróðurfélög sem byggja á gróðurflokkun. Auk þess er  land sem hefur minni gróðurþekju en 10%, flokkað í 14 mismunandi landgerðir (jöklar, vötn, ár, o.s.frv.). Gróið land er flokkað í fjóra þekjuflokka þ.e. algróið > 90% gróðurhula, 75% gróðurhula, 50% gróðurhula og 25% gróðurhula.

 

Gögn frá Landsnet, Rarik, Orkubú Vestfjarða og Orkuveitu Reykjavíkur.

Lega raflína var fengin frá veitufyrirtækjunum og notuð í kortagerð Ískort.is. Nýjar línur við Búðarhálsvirkjun ásamt línum á vestfjörðum er helst að nefna sem viðbætur frá eldra gagnasafni.

 

Kortagerð.

Mikil endurnýjun var á vinnulagi og samsetningu á gagnasettum var við útgáfu 2015, helgaðist það að stórum hluta af magni nýrra gagnasetta sem notuð voru við kortagerðina. Þar bar helst gagnaskrár unnar af Ískort.is.

Í því sambandi má nefna.

 • Litir í grunnkorti voru allir yfirfariðir. Heildarútlit er svipað en litir eru bjartari en áður ásamt því að fleiri gögn voru notuð við litakortagerðina.
 • Hæðarskygging á landi og jöklum var unnið á mismunandi hátt. Sérstaklega var hugað að skygging á sprungum í jöklum væri með það að markmiði að gera þær sýnilegri, ásamt því að skygging á landslagi á jöklum var gerð greinilegri.
 • Örnefni og texti á korti var unnin upp á nýtt. Forgangsröðun texta og örnefnategunda var endurskoðuð og þónokkrar breytingar gerðar í því sambandi. Texti smækkaður til samræmis við hvern kvarða fyrir sig.
 • Kortagerðin unnin öll í kvarðanum 1:25.000. Ný gögn og nákvæmari gera það mögulegt, ásamt því að vinnsla á frumgögnum var með þeim hætti að 1:25.000 kvarði var möguleiki.
 • Endurskoðað hvaða línugögn eru í forgrunni og bakgrunni í hverjum kvarða fyrir sig.
 • Endurskoðað hvaða línugögn eru byrt í hverjum kvarða fyrir sig.

Útgáfa

Ískort.is gefur úr kort og útbýr fyrir nokkur hugbúnaðarkerfi, ásamt því að útbúa sérhæfð kort til útprentunar.

 • Fyrir spjaldtölvur og snjallsíma.
  Útgáfa fyrir hugbúnaðinn PDF-Maps er fáanlegur fyrir Android og Apple iOS spjaldtölvur og síma. (www.pdf-maps.com )
  Kortin eru gefin út í kvörðum: 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000, 1:500.000, 1:750.000 og af völdum svæðum í kvarðanum 1:25.000
  Ný blaðskipting er á Ískort 2015 kortunum frá Ískort 2014 útgáfu. Í kvarðanum 1:100.000 eru 8 kortablöð í stað 12 og hvert blað nær yfir stærra landsvæði en áður. Hvert kortablað er fyrir vikið um tvöfalt stærra en áður. Í kvarðanum 1:50.000 eru 12 kortablöð í stað 49 áður, og þar er um gríðarlega stækkun á hverju korti fyrir sig.  Kortin skarast einnig vel við nærlyggjandi kort.
  Notandinn kaupir kortin í gegnum PDF-Maps hugbúnaðinn með AppleID eða Android Play Store aðgangi
 • Fyrir flug
  Útgáfa fyrir hugbúnaðinn Air Navigation (http://www.xample.ch/air-navigation )
  Kortin eru gefin út í kvörðum: 1:250.000 og 1:500.000
  Notandi kaupir kortin í gegnum vefsíðu Xample.
 • Fyrir PC tölvur
  Útgáfa fyrir hugbúnaðinn OziExplorer (www.oziexplorer.com ) sem er hugbúnaður fyrir Windows PC tölvur. Hugbúnaðurinn nýtist vel við skipulagningu og í ferðatölvum í farartækjum. Kortin eru útbúin fyrir hvert og eitt OziExplorer leyfi notanda. Kortin eru því afgreidd eftir pöntun.  Einnig er  OziExplorer fáanlegt fyrir Android Spjaldtölvur.
  Kortin eru gefin út í kvörðum: 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000, 1:500.000, 1:750.000 og 1:25.000
  Notandi kaupir kortin milliliðalaust af Ískort.is Sendið fyrirspurnir á iskort@iskort.is
 • Sérhæfð kortagerð
  Ískort.is bíður upp á sérhæfða kortagerð. T.d. útprentanir á kortum, sértæka kortavinnslu eða kort útbúin af stökum svæðum í öðrum kvarða en annars er tilbúin fyrirfram.
  Notandi kaupir kortin milliliðalaust af Ískort.is Sendið fyrirspurnir á iskort@iskort.is
 • Vefsjá
  Ískort.is heldur úti vefsjá með kortum Ískort.is. á slóðinni http://www.iskort.is/vefsja
  Notandi skoðar kortin endurgjaldslaust.

Iskort 2015 útgáfa komin á fullt.

Ný IS-50V gögn frá Landmælingum Íslands eru orðin aðgengileg og þá hefst lokahnikkur á kortagerð Ískort 2015.  Síðastliðið ár hefur verið annasamt við gerð grunngagna meðal annars gróðurþekja unnin úr Landsat 8 gervihnattamyndum frá Nasa. Nánari lýsing á nýjum gögnum öðrum en þeim frá Landmælingum kemur síðar.
Nú þegar ný gögn hafa komið frá Landmælingum, hefst loka samseting og vinnsla á gögnunum. Í byrjun Janúar 2015 verður lokaútgáfa tilbúin til notkunar í PDF-Maps hugbúnaðinum.

 

Nýtt í gögnum frá Landmælingum Íslands.

 • Hæðargögn:
  Það voru settir inn 6 gps punktar í hæðarpunktalagið. Í hæðarlínulaginu voru Lidargögn á Mýrdalsjökli yfirfarin.
 • Strandlína:
  Í tengslum við uppfærslu á vatnafarinu urðu einhverjar tilfærslur á hjálparlínum í dálkinum‚ adstodarlina í línulaginu en lega strandlínunnar breyttist ekkert. Flákalagið er óbreytt.
 • Mannvirki:
  Fjarskiptalagið er núna hluti af punktalaginu í mannvirkjum, fær kóðann 6500 í flokkun mannvirkja. Ekki lengur er boðið upp á mannvirki línur og eru núna 2 fitjuklasar í mannvirkjalaginu í stað 4. Breytingar og leiðréttingar voru gerðar í mannvirkjapunktalaginu. Í flákalaginu var farið yfir útlínur þéttbýlisstaða. Einnig eru komnar nýjar íbúafjölda upplýsingar frá Hagstofunni.
 • Mörk:
  Breytingar er á póstnúmeralaginu, lagfæringar voru gerðar í samvinnu við Póstinn og Þjóðskrá Íslands. Breytingar er á laginu umdæmi sýslumanna, þeim fækkar úr 24 í 9 (gildistaka 1.1.2015). Sömu sögu er að segja um umdæmi lögreglu, þeim fækkar úr 15 í 9 (gildistaka 1.1.2015). Í sveitarfélagalaginu breyttust mörk í Þingeyjarsveit, Norðurþingi og Skútustaðarhreppi samkvæmt hæstaréttadómi nr. 547/2012. Í línulagi markanna er núna eingöngu sýndar útlínur sveitarfélaga og einnig breyttust mörk í Þingeyjarsveit, Norðurþingi og Skútustaðarhreppi samkvæmt hæstaréttadómi
 • Örnefni:
  Frá síðustu útgáfu örnefna hefur verið skráð töluvert af örnefnum en einnig hefur ónákvæmum línum við ströndina verið breytt í fláka en því verkefni lýkur í næstu útgáfu. Skráð voru örnefni í Borgarbyggð, Skorradalshreppi, Djúpavogshreppi, Þingeyjarsveit, Dalabyggð, Vesturbyggð, Eyjafjarðarsveit, Rangárþingi ytra og í Öræfasveit Örnefni í hafi eru ný í þessari útgáfu.
 • Vatnafar:
  Vatnafarið var uppfært á stórum hluta Austurlands og svo voru minni svæði hér og þar uppfærð, m.a. voru flákar uppfærðir á Suðurlandi, í Skagafirði og á Reykjanesinu. Punktalagið var uppfært með því að færa fossa og flúðir á rétta staði. Við uppfærsluna voru m.a. notuð gervitunglagögn frá GeoEye, SPOT-5, Orbview og CORE og loftmyndir frá Samsýn ehf.
 • Samgöngur:
  Engar breytingar voru gerðar á flákalaginu. Það hafa aftur á móti orðið breytingar á línulaginu. LMÍ mældu fáeina vegi í Húnaþingi vestra. Fáeinum nýjum vegum frá Vegagerðinni var bætt við og leiðréttingar voru gerðar. Einnig hefur vegayfirborðið verið endurskoðað og eigindataflan yfirfarin en það eru t.d. alltaf einhverjar breytingar á vegnúmerum. Þá hafa vegir í þéttbýli verið uppfærðir að mestu með gögnum frá Samsýn ehf.